Lietuviu klasikines literaturos antologija

Autorių rodyklė
WWW adresynai:
Pasaulio literatūra
Lietuvių literatūra
Pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes

Chronologinis kūrinių sąrašas

1.Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos)
Autorius Kūrinys PDF
Gedimino laiškai 159 KB
Mikalojus Husovianas Giesmė apie stumbrą 90 KB
Martynas Mažvydas Knygelės pačios bylo Lietuvninkump ir Žemaičiump 19 KB
Mikalojus Daukša Prakalba į malonųjį Skaitytoją 27 KB
Motiejus Kazimieras Sarbievijus Lemties žaidimai 325 KB
Kristijonas Donelaitis Metai 193 KB
Liudvikas Rėza Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimas 96 KB
Liudvikas Rėza Įvadinis straipsnis K.Donelaičio "Metų" I leidimui 39 KB
Adomas Mickevičius Apie Donelaitį ir Rėzą 14 KB
Adomas Mickevičius Konradas Valenrodas 29 KB
Adomas Mickevičius Slavų literatūra, XV paskaita
57 KB
Adomas Mickevičius Lietuviškų dainų fragmentai 17 KB
Dionizas Poška Mužikas Žemaičių ir Lietuvos 45 KB
Silvestras Valiūnas Birutė 23 KB
Simonas Stanevičius Šešios pasakos 77 KB
Antanas Strazdas Giesmės svietiškos ir šventos 35 KB
Simonas Daukantas Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių 516 KB
Antanas Baranauskas Anykščių šilelis 40 KB
Motiejus Valančius Palangos Juzė 266 KB
Jonas Basanavičius Priekalba ("Aušra") 29 KB
Jonas Basanavičius Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija. 1851-1922m. 989 KB
Jonas Gaidamavičius "Naujas laikraštis" ("Varpas") 23 KB
Vincas Kudirka Laisvos valandos. Satyros 605 KB
Maironis Pavasario balsai 238 KB
Pranas Vaičaitis Poezija 28 KB
Žemaitė Laimė nutekėjimo 316 KB
Lazdynų Pelėda Ir pražuvo kaip sapnas 292 KB
Lazdynų Pelėda Motulė paviliojo 34 KB

2. XX pradžia - 1945
Autorius Kūrinys PDF
Jonas Biliūnas Liūdna pasaka 365 KB
Šatrijos Ragana Sename dvare 469 KB
Ignas Šeinius Kuprelis 376 KB
Juozas Tumas - Vaižgantas Dėdės ir dėdienės 354 KB
Vincas Krėvė Šiaudinėj pastogėj 544 KB
Vincas Krėvė Skirgaila 400 KB
Antanas Vienuolis Legendos. Apsakymai. Apysaka 1,34 MB
Jurgis Savickis Novelės 1,5 MB
Vincas Mykolaitis - Putinas Tarp dviejų aušrų 147 KB
Vincas Mykolaitis - Putinas Altorių šešėly 2,28 MB
Balys Sruoga Milžino paunksmė 238 KB
Balys Sruoga Dievų miškas 964 KB
Jurgis Baltrušaitis Poezija 242 KB
Bernardas Brazdžionis Per pasaulį keliauja žmogus 366 KB
Jonas Aistis Poezija 515 KB
Kazys Binkis Šimtas pavasarių 50 KB
Antanas Miškinis Varnos prie plento 108 KB
Ieva Simonaitytė Aukštujų Šimonių likimas 802 KB
Antanas Vaičiulaitis Valentina 472 KB
Petras Cvirka Kasdienės istorijos 339 KB
Salomėja Nėris Diemedžiu žydėsiu 57 KB
Salomėja Nėris Prie didelio kelio 125 KB
Vytautas Mačernis Po ūkanotu nežinios dangum 661 KB
Henrikas Radauskas Eilėraščiai 231 KB

3.1945 - iki šių dienų
Autorius Kūrinys PDF
Kazys Boruta Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte 548 KB
Juozas Grušas Laimingasis - tai aš 614 KB
Algimantas Mackus Ir mirtis nebus nugalėta 239 KB
Henrikas Nagys Grįžulas 356 KB
Paulius Širvys Tiesiu toliams rankas 75 KB
Janina Degutytė Artumas 133 KB
Antanas Škėma Balta drobulė 468 KB
Marius Katiliškis Miškais ateina ruduo 1,11 MB
Vincas Ramonas Kryžiai 839 KB
Bronius Radzevičius Priešaušrio vieškeliai 2,71 MB
Antanas Ramonas Ramybės kalva 537 KB
Antanas Kalanavičius Progiesmiai 77 KB