Classic Lithuanian Literature Anthology

Author Index
Web Resources on:
Literary Sites
Classic Lithuanian Literature on the Other Servers
Main page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes

Chronological List of the Texts in Anthology

1.Early period (up to the end of the XIX century)

Author Text Download PDF
Gedimino laiškai
( The Letters of Gediminas, the Great Duke of Lithuania)
159KB
Mikalojus Husovianas (Nicolaus Hussovianus) Giesmė apie stumbrą
(The Song About Bison, Its Stature, Ferocity and Hunt)
90 KB
Martynas Mažvydas Knygelės pačios bylo Lietuvninkump ir Žemaičiump
(The Appeal of the Small Book Itself unto Lithuanians and Samogitians)
19 KB
Mikalojus Daukša Prakalba į malonųjį Skaitytoją
(The Preface unto Benevolent Reader)
27 KB
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Mathias Casimirus Sarbievius) Lemties žaidimai
(Jokes of Fortune)
325 KB
Kristijonas Donelaitis Metai( The Seasons) 193 KB
Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa) Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimas
(The Study of Lithuanian Folk Songs)
96 KB
Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa) Įvadinis straipsnis K.Donelaičio "Metų" I leidimui
(The Preface of the First Edition of "The Seasons" by K.Donelaitis)
39 KB
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Apie Donelaitį ir Rėzą
(About Donelaitis and Rėza)
14 KB
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Konradas Valenrodas. Pratarmė
(Konrad Wallenrod. Foreword)
29 KB
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Slavų literatūra, XV paskaita
(Slav Literature, Lecture XV)
57 KB
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Lietuviškų dainų fragmentai
(Fragments of the Lithuanian Songs)
17 KB
Dionizas Poška Mužikas Žemaičių ir Lietuvos
(The Peasant of Samogitia and Lithuania)
45 KB
Silvestras Valiūnas Birutė
(Birutė's Song)
23 KB
Simonas Stanevičius Šešios pasakos
(Six Fables)
77 KB
Antanas Strazdas Giesmės svietiškos ir šventos
(The Songs, Worldly and Saint)
35 KB
Simonas Daukantas Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių
(The Character of Lithuanians, Higher and Samogitian, of Old Times)
516 KB
Antanas Baranauskas Anykščių šilelis
(The Forest of Anykščiai)
40 KB
Motiejus Valančius Palangos Juzė
(Juzė from Palanga)
266 KB
Jonas Basanavičius Priekalba ("Aušra")
(The Preface of the First Issue of "Aušra" newspaper)
29 KB
Jonas Basanavičius Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija. 1851-1922m.
(The Chronicle of My Life and the Story of My Nervous Disease. 1851-1922)
989 KB
Jonas Gaidamavičius "Naujas laikraštis" ("Varpas")
(A New Newspaper ("Varpas"))
23 KB
Vincas Kudirka Laisvos valandos. Satyros
(Leisure Hours. Satires)
605 KB
Maironis Pavasario balsai
(Voices of Spring)
238 KB
Pranas Vaičaitis Poezija
(Poetry)
28 KB
Žemaitė Laimė nutekėjimo
(A Good Fortune of Matrimony)
316 KB
Lazdynų Pelėda Ir pražuvo kaip sapnas
(And Vanished Like a Dream)
292 KB
Lazdynų Pelėda Motulė paviliojo
(Allured by Mammy)
34 KB

2. Beginning of the XX century - 1945 year

Author Text Download PDF
Jonas Biliūnas Liūdna pasaka
(A Sad Tale)
365 KB
Šatrijos Ragana Sename dvare
(In an Old Manor)
KB
Ignas Šeinius Kuprelis
(The Hunchback)
KB
Juozas Tumas - Vaižgantas Dėdės ir dėdienės
(Uncles and Aunties)
354 KB
Vincas Krėvė Šiaudinėj pastogėj
(Under the Straw Roof)
KB
Vincas Krėvė Skirgaila. 400 KB
Antanas Vienuolis Legendos. Apsakymai. Apysaka
(Short Stories)
KB
Jurgis Savickis Novelės
(Short Stories)
1,5 MB
Vincas Mykolaitis - Putinas Tarp dviejų aušrų
(Between the Two Sunrises)
KB
Vincas Mykolaitis - Putinas Altorių šešėly
(In the Shadow of Altars)
KB
Balys Sruoga Milžino paunksmė
(The Shade of a Giant)
238 KB
Balys Sruoga Dievų miškas
(The Forest of Gods)
KB
Jurgis Baltrušaitis Poezija
(Poetry)
KB
Bernardas Brazdžionis Per pasaulį keliauja žmogus
(The Globe Trotting Man)
KB
Jonas Aistis Poezija
(Poetry)
KB
Kazys Binkis Šimtas pavasarių
(One Hundred of Springs)
50 KB
Antanas Miškinis Varnos prie plento
(The Crows by the Highway)
KB
Ieva Simonaitytė Aukštujų Šimonių likimas
(The Fate of Šimoniai Family from Aukštujai)
KB
Antanas Vaičiulaitis Valentina KB
Petras Cvirka Kasdienės istorijos
(The Day-To-Day Stories)
339 KB
Salomėja Nėris Diemedžiu žydėsiu
(I Will Turn into the Absynth Flower)
KB
Salomėja Nėris Prie didelio kelio
(At the Broad Road)
KB
Vytautas Mačernis Po ūkanotu nežinios dangum
(Under the Hazy Skies of Unknown)
661 KB
Henrikas Radauskas Eilėraščiai
(Poems)
KB

3. 1945 - nowadays

Author Text Download PDF
Kazys Boruta Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte
( The Windmill of Baltaragis, or the Events of the Old Times in the Land of Paudruvė)
KB
Juozas Grušas Laimingasis - tai aš
(The Happy Man? It's Me)
KB
Algimantas Mackus Ir mirtis nebus nugalėta
(And Death Shall Have Dominion)
239 KB
Henrikas Nagys Grįžulas
(The Axle)
KB
Paulius Širvys Tiesiu toliams rankas
(I Extend My Arms to the Fat Off)
KB
Janina Degutytė Artumas
(Proximity)
KB
Antanas Škėma Balta drobulė
(The White Cloth)
468 KB
Marius Katiliškis Miškais ateina ruduo
(The Autumn Comes Through the Forests)
KB
Vincas Ramonas Kryžiai
(The Crosses)
KB
Bronius Radzevičius Priešaušrio vieškeliai
(The Highways of Before Dawn)
KB
Antanas Ramonas Ramybės kalva
(The Hill of Calm)
KB
Antanas Kalanavičius Progiesmiai
(The Singings)
KB