Classic Lithuanian Literature Anthology

List of Texts
Web Resources on:
Literary Sites
Classic Lithuanian Literature on the Other Servers
Main page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes

Index of Authors in Anthology

Author Text Download PDF
Jonas Aistis Poezija (Poetry) 515 KB
Jurgis Baltrušaitis Poezija (Poetry) 242 KB
Antanas Baranauskas Anykščių šilelis (The Forest of Anykščiai) 40 KB
Jonas Basanavičius Priekalba ("Aušra") (The Preface of the First Issue of "Aušra" Newspaper) 29 KB
Jonas Basanavičius Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija. 1851-1922m. (The Chronicle of My Life and the Story of My Nervous Disease. 1851-1922) 989 KB
Jonas Biliūnas Liūdna pasaka (A Sad Tale) 365 KB
Kazys Binkis Šimtas pavasarių (One Hundred of Springs) 50 KB
Kazys Boruta Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte ( The Windmill of Baltaragis, or the Events of the Old Times in the Land of Paudruvė) 548 KB
Bernardas Brazdžionis Per pasaulį keliauja žmogus (The Globe Trotting Man) 366 KB
Petras Cvirka Kasdienės istorijos (The Day-To-Day Stories) 339 KB
Simonas Daukantas Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (The Character of Lithuanians, Higher and Samogitian, of Old Times) 516 KB
Mikalojus Daukša Prakalba į malonųjį Skaitytoją (The Preface unto Benevolent Reader) 27 KB
Janina Degutytė Artumas (Proximity) 133 KB
Kristijonas Donelaitis Metai ( The Seasons) 193 KB
Jonas Gaidamavičius "Naujas laikraštis" ("Varpas") (A New Newspaper ("Varpas")) 23 KB
Gedimino laiškai ( The Letters of Gediminas, the Great Duke of Lithuania) 159KB
Juozas Grušas Laimingasis - tai aš (The Happy Man? It's Me) 614 KB
Mikalojus Husovianas (Nicolaus Hussovianus) Giesmė apie stumbrą (The Song About Bison, Its Stature, Ferocity and Hunt) 90 KB
Antanas Kalanavičius Progiesmiai (The Singings) 77 KB
Marius Katiliškis Miškais ateina ruduo (The Autumn Comes Through the Forests) 1,11 MB
Vincas Krėvė Šiaudinėj pastogėj (Under the Straw Roof) 544 KB
Vincas Krėvė Skirgaila 400 KB
Vincas Kudirka Laisvos valandos. Satyros (Leisure Hours. Satires) 605 KB
Algimantas Mackus Ir mirtis nebus nugalėta (And Death Shall Have Dominion) 239 KB
Vytautas Mačernis Po ūkanotu nežinios dangum (Under the Hazy Skies of Unknown) 661 KB
Maironis Pavasario balsai (Voices of Spring) 238 KB
Martynas Mažvydas Knygelės pačios bylo Lietuvninkump ir Žemaičiump (The Appeal of the Small Book Itself unto Lithuanians and Samogitians) 19 KB
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Apie Donelaitį ir Rėzą (About Donelaitis and Rėza) 14 KB
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Konradas Valenrodas. Pratarmė (Konrad Wallenrod. Foreword) 29 KB
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Slavų literatūra, XV paskaita (Slav Literature, Lecture XV) 57 KB
Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Lietuviškų dainų fragmentai (Fragments of the Lithuanian Songs) 17 KB
Vincas Mykolaitis - Putinas Tarp dviejų aušrų (Between the Two Sunrises) 147 KB
Vincas Mykolaitis - Putinas Altorių šešėly (In the Shadow of Altars) 2,28 MB
Antanas Miškinis Varnos prie plento (The Crows by the Highway) 108 KB
Henrikas Nagys Grįžulas (The Axle) 356 KB
Salomėja Nėris Diemedžiu žydėsiu (I Will Turn into the Absynth Flower) 57 KB
Salomėja Nėris Prie didelio kelio (At the Broad Road) 125 KB
Lazdynų Pelėda Ir pražuvo kaip sapnas (And Vanished Like a Dream) 292 KB
Lazdynų Pelėda Motulė paviliojo (Allured by Mammy) 34 KB
Dionizas Poška Mužikas Žemaičių ir Lietuvos (The Peasant of Samogitia and Lithuania) 45 KB
Henrikas Radauskas Eilėraščiai (Poems) 231 KB
Bronius Radzevičius Priešaušrio vieškeliai (The Highways of Before Dawn) 2,71 MB
Antanas Ramonas Ramybės kalva (The Hill of Calm) 537 KB
Vincas Ramonas Kryžiai (The Crosses) 839 KB
Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa) Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimas (The Study of Lithuanian Folk Songs) 96 KB
Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa) Įvadinis straipsnis K.Donelaičio "Metų" I leidimui (The Preface of the First Edition of "The Seasons" by K.Donelaitis) 39 KB
Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Mathias Casimirus Sarbievius) Lemties žaidimai (Jokes of Fortune) 325 KB
Jurgis Savickis Novelės (Short Stories) 1,5 MB
Ieva Simonaitytė Aukštujų Šimonių likimas (The Fate of Šimoniai Family from Aukštujai) 802 KB
Balys Sruoga Milžino paunksmė (The Shade of a Giant) 238 KB
Balys Sruoga Dievų miškas (The Forest of Gods) 964 KB
Simonas Stanevičius Šešios pasakos (Six Fables) 77 KB
Antanas Strazdas Giesmės svietiškos ir šventos (The Songs, Worldly and Saint) 35 KB
Šatrijos Ragana Sename dvare (In an Old Manor) 469 KB
Ignas Šeinius Kuprelis (The Hunchback) 376 KB
Paulius Širvys Tiesiu toliams rankas (I Extend My Arms to the Fat Off) 75 KB
Antanas Škėma Balta drobulė (The White Cloth) 468 KB
Juozas Tumas - Vaižgantas Dėdės ir dėdienės (Uncles and Aunties) 354 KB
Pranas Vaičaitis Poezija (Poetry) 28 KB
Antanas Vaičiulaitis Valentina 472 KB
Motiejus Valančius Palangos Juzė (Juzė from Palanga) 266 KB
Silvestras Valiūnas Birutė (Birutė's Song) 23 KB
Antanas Vienuolis Novelės (Short Stories) 1,34 MB
Žemaitė Laimė nutekėjimo (A Good Fortune of Matrimony) 316 KB