LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
bibliografija
turinys
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Henrikas Nagys

(1920-1996)


H.Nagys
Pasirašinėjo: Jonas Vakaris, Vytautas Statkus

    Henrikas Nagys gimė 1920m. spalio 12d. Mažeikiuose. Mokėsi Kėdainių gimnazijoje. 1940m. įstojo į Kauno universitetą studijuoti architektūrą. Prasidėjus karui ir vokiečių okupacijai, tęsė studijas atgimusiame Kauno Vytauto Didžiojo universitete lituanistiką ir germanistiką ir meno istoriją. 1944m. pasitraukė į Vakarus. 1945-1947m. studijavo Insbruko (Innsbruck) universitete germanistiką ir meno istoriją. Studijas tęsė 1947-1948m. Freiburgo universitete, lygiagrečiai studijuodamas ir dėstydamas Taikomosios dailės institute. 1948-1949m. grįžęs į Insbruką, studijas baigė filologijos daktaro laipsniu.
    1949m. H.Nagys persikėlė į Kanadą, į Monrealį. Dirbo fabrikuose, dėstė universitete, vedė aukštesniuosius lituanistikos kursus, mokytojavo vidurinėje mokykloje. 1952-1959m. dirbo Literatūros lankų redakcijoje ir buvo savaitraščio Nepriklausoma Lietuva redaktorius.
    H.Nagys mirė 1996m.