LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie autoriu
bibliografija
Kurinio tekstas
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Martynas Mažvydas

KNYGELĖS PAČIOS BYLO LIETUVININKUMP IR ŽEMAIČIUMP

Knygeles pacios...
M.Mažvydas parengė ir 1547m. išleido pirmąją lietuvišką knygą "Katekizmą" ("Catechismusa Prasty Szadei…"), kuri padarė pradžią raštijai ir spaudai lietuvių kalba.
    "Katekizmo" turinį sudaro: eiliuota lotyniška dedikacija "Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei", dvi prakalbos - lotyniška (prozinė) ir lietuviška (eiliuota), elementorius, katekizmas, giesmynas. Eiliuota lietuviškoji prakalba "Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump" yra pirmas originalus lietuviškas eilėraštis. Jame (3 - 19 eilutėse) įrašytas akrostichas: Martinvs Masvidivs, patvirtinantis autorystę.
    Prakalba atskleidžia autoriaus pažiūras ir siekimus - jo pastangas šviesti bei kultūrinti žmones, kovoti su pagonybės liekanomis, įtvirtinti protestantų tikėjimą. Ji pasižymi retoriniu stiliumi ir yra ryškiausias sintaksinės-intonacinės eilėdaros pavyzdys lietuvių literatūroje.