Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
To the contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Martynas Mažvydas

WORKS

 • Catechismvsa prasty szadei, makslas skaitima raschta yr giesmes… - Königsberg: H. Weinreich, 1547. - 79p.
 • Giesme s. Ambraseijaus bey s. Augustina… - Königsberg. H. Weinreich, 1549. - 16p.
 • Forma chrikštima… - Königsberg: J. Daubman, 1559. - [42]p.
 • Gesmes chriksczoniskas, gedomas bažniczosu per adventa ir kaledas ik gramniču / [išleido B.Vilentas]. - Königsberg: J. Daubman, 1566. - [94]p.
 • Gesmes chrikščoniškas, gedomas bažniczosu per velikas ir sekminias ik adventa / [parengė ir išleido B.Vilentas]. - Königsberg: J. Daubman, 1570. - [350]p.
 • [Lietuviškos maldos. - Karaliaučius, 1574].
 • Trumpas klausimas ir prieprovimas… // M.Liuteris Enchiridion: Katechismas mažas… - Königsberg: G.Osterberger, 1579, p.[67-72].
 • Parafrasis permanitina poteraus malda… - Königsberg, G. Osterberger, 1589. - 14 p.

LATER EDITIONS

 • Mažvydas, seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams / [sp. paruošė J.Gerulis]. - Kaunas: Švietimo m-jos leidinys, 1922. - 592p.
 • Mosvid, die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570 / [sp. paruošė J.Gerulis]. - Heidelberg: Winter, 1923.
 • Pirmoji lietuviška knyga MDXLVII - MCMXLVII. - Kaunas, 1947.
 • Senoji lietuviška knyga. - Kaunas, 1947.
 • Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump // Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija / red. K.Korsakas, J.Lebedys. - Vilnius, 1957, p. 38 - 41.
 • Martynas Mažvydas - pirmosios lietuviškosios knygos autorius: Pirmoji lietuviškoji knyga, 1547m.: fotogr. tekstas. - Chicago: Pedagoginis lituanistikos in-tas, 1963. - 111p.
 • Pirmoji lietuviška knyga. - Vilnius: Vaga, 1974. - 347p.: faks. - (Lituanistinė biblioteka,15).
 • Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump // R.Koženiauskienė XVI - XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos. - Vilnius: Mokslas, 1990, p.72-74.
 • Katekizmas. - Vilnius: Tikėjimo žodis, 1993. - 73p.
 • Katekizmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften: faks. rink. - Vilnius: Baltos lankos, 1993. - 719p.
 • Martyno Mažvydo Katekizmui - 450 metų: fotogr. sumaž. formato faks. leid. - Vilnius: Vilius, 1995. - [83]p.
 • Katekizmas / [parengė B.Stundžia, R.Šepetytė]. - Vilnius: Baltos lankos, 1997. - 175p.: faks.

REFERENCES

 • Stang Chr. Die Sprache des litauischen Katechismus von Mažvydas. - Oslo, 1929. -169p.
 • Safarewicz J. Un acrostiche de Mažvydas // Prace filologiczne. - 1938, [T.]18, p.7-8.
 • Fränkel E. [Apie Mažvydo katekizmo kalbą] // Archivum philologicum. - 1931, [T.]2, p.141.
 • Senkus J. Pirmosios lietuviškos knygos tarmė // Lietuvių kalbotyros klausimai. - 1957, [T.1], p.79.
 • Ford J. G.B. The old Lithuanian catechizm of M.Mažvydas. - Assen, 1971. - Anglų k.
 • Jurginis J., Lukšaitė I. Lietuvos kultūros istorijos bruožai: feodalizmo epocha iki 18a. - Vilnius:Mokslas, 1981. - 345p.
 • Dini P.U. L'inno di S.Ambrogio di M.Mažvydas: il secondo monumento linguistico lituano. - Roma, 1993. - Italų k.
 • Greimas A.J., Žukas S. La lithuanie: un des Pays Baltes. - Vilnius: Baltos lankos, 1993. - 116p. - Prancūzų k.
 • Kavolis V. Žmogus istorijoje. - Vilnius: Vaga, 1994. - 565p.
 • Žukas S. Pirmoji lietuviškoji knyga ir jos kultūrinis kontekstas. - Vilnius, 1995. - 26p.
 • Žukas S. The first lithuanian book and its cultural context: Martinus Mosvidius' Catechismus, 1547 / transl. D.Tekorienė. - Vilnius: Baltos lankos, 1995. - 27p. - Anglų k.
 • Žukas S. The first lithuanian book and its cultural context : Martinus Mosvidius' Catechismus, 1547 / transl. D.Tekorienė. - 2nd rev. ed. - Vilnius: Baltos lankos, 1995. - 27p.- Anglų k.
 • Žukas S. Das erste litauische Buch im Kulturkontext seiner Entstehung : der Katechismus von Martinus Mosvidius, (1547) / Ubers.: A.Gailius. - Vilnius: Baltos lankos, 1997. - 27p.- Vokiečių k.
 • Žukas S. Pervaja litovskaja kniga v kulturnom kontekste epochi: Katechizis Martynasa Mažvydasa, (1574). - Vilnius: Baltos lankos, 1997. - 28p. - Rusų k.
 • Lietuviška knyga: istorijos metmenys. - Vilnius: Vilspa, 1996. - 226p.
 • Lietuviškai knygai 450. - Vilnius: Viliaus Užtupo l-kla, 1996. - 64p.
 • Urbas D. Martyno Mažvydo raštų žodynas: Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. - 459p.
 • Šešplaukis Ph.D.A. Pirmoji lietuviška knyga naujųjų tyrinėjimų šviesoje. - Kaunas: Knygynas salonas, 1997. - 95p. - Lietuvių, anglų, vokiečių k.