Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
PDF file
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Vincas Kudirka

WORKS

 • Raštai / surinko ir sp. prirengė J.Gabrys. - Tilžė: O. Mauderodės sp., 1909. - (Tėvynės mylėtojų draugystė; Nr 16).
  T. 1: Biografija; Satyros; Eilės. - 233p.
  T. 2: Tėvynės varpai, 1889-1899 mm.: [publicist. straipsniai]. - 383p.
  T. 3: Kritika; Mokslas; Politika; Smulkmenos. - 254p.
  T. 4: Dramos ir apysakos: [Mindaugis; Keistutis; Narimantas; Vaidilos apysaka; Vėlinės: vertimai]. - 317p.: iliustr.
  T. 5: Apysakos: [vertimai]. - 256p.
  T. 6: Dramos: [Orleano mergelė; Vilius Tell'is; Kainas: vertimai]. - 402p.
 • Vinco Kudirkos raštai. - Kaunas - Marijampolė: "Dirvos" b-vė, 1927. - 80p.
 • Raštai / [sp. paruošė S.Miglinas]. - [Memmingen: Tremtis, 1953]. - 488p.
 • Raštai: 2 t. / parengė A.Vaitiekūnienė; red. komis.: J.Lankutis (pirm.) ir kt. - Vilnius: Vaga, 1989-1990.
  T. 1: [Eilėraščiai, satyros, originalios prozos fragmentai, prozos vertimai, poetinių dramų vertimai (lenkų rašytojų kūriniai)]. - 717p.
  T. 2: [Poetinių dramų vertimai (visuotinės literatūros kūriniai), "Tėvynės varpai", knygų recenzijos, kita publicistika, laiškai]. - 948p.
BOOKS
 • Viršininkai: margas paveikslėlis / paraše Perkunas. - Tilžė: E. Jagomasto sp., 1896. - 68p.
 • Laisvos valandos: eilės. - Tilžė: p.Mikolainio leid., 1899. - 38p.: vinj.
 • Cenzūros klausimas. - Kaunas: Aušrininkų org., 1927. - 23p. - (Aušrininkų org. leid.; Nr 6).
 • Laisvos valandos: jubil. leidinys, 1899-1929. - Šiauliai: Aukuras, 1929. - 32p.: portr.
 • Lietuvos tilto atsiminimai; Cenzūros klausimas; Vilkai. - Kaunas: Spaudos fondas, 1933. - 84p. - (Pigusis knygynėlis; Nr 6).
 • Viršininkai: margas paveikslėlis. - Kaunas: Spaudos fondas, 1933. - 112p. - (Pigusis knygynėlis; Nr 4/5).
 • Satyros: [Viršininkai; Lietuvos tilto atsiminimai; Cenzūros klausimas; Vilkai]. - [Kaunas]: Lietuvos valst. l-kla, 1941. - 131p.
 • Laisvos valandos. - Kaunas: Šviesa, 1942. - 78p.
 • Satyros: [Viršininkai; Lietuvos tilto atsiminimai; Cenzūros klausimas; Vilkai]. - [Nördlingen]: L.T.B. Gunzenhauseno sk., 1947. - 214p.
 • Memoirs of a Lithuanian bridge. - New York: Manyland Books, 1961. - 42p. - Anglų k.
 • Laisvos valandos: [eilėraščiai ir vertimai]. - Vilnius: Vaga, 1976. - 280p. - (Poezijos b-ka "Versmės").
 • Laisvos valandos. - Vilnius: Mintis, 1988. - 64p.
 • Poezija. Proza. Publicistika / sudarė I.Slavinskaitė. - Kaunas: Šviesa, 1990. - 443p. - (Mokinio b-ka).
 • Satyros / parengė I.Čiužauskaitė. - Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 128p. - (Skaitinių serija; 21).