r_back.jpg - 619 BytesAnkstesnysis skyrius / Previous Pager_top.jpg - 617 BytesTurinys / Contents r_top.jpg - 617 BytesSekantis skyrius / Next Page
Jonas Basanavičius
MANO GYVENIMO KRONIKA IR NERVŲ LIGOS ISTORIJA. 1851-1922m.

[22]

    Birželio 14 d. parašiau "Ryto draugijai" į kuratorių prašymą, kad leistų įsteigti Vilniuje mokytojų kursus, panašius "Saulės" kursams. Birželio 23-25 d. visuotiname Mokslo Draugijos susirinkime "Rūtos" salėje buvo kun. J. Žilinsko paduota sumanymas siųsti delegatus aukoms rinkti Amerikon Mokslo ir Dailės draugijų nuosaviems namams statyti Vilniuje. Buvau tokiu delegatu išrinktas aš ir sau kelionės draugu pasirinkau Martyną Yčą. Išsiėmęs užsienio paspartą, liepos 1 d. išvažiavau per Vilkaviškį į Ožkabalius, kur prabuvęs iki 9 d. išvažiavau Vilkaviškio stotin, kur su M. Yču susitikęs, tolyn keliavau. Pernakvoję Eitkūnuose išvažiavom per Berlyną ir Bremeną ir 12 d. Bremenhaven'e sėdome garlaivin "Prinz Friedrich Wilhelm" ir iš čion 3582 anglų myli iki New Yorko II-os klasės kajutoje vandeniu keliavome. Iki 17 d. buvo gana ramus laivo siūbavimas, tik šitą dieną, pakilus labai stipriam vakarų vėjui ir sujudinus labai aukštas vilnis, ėmė labai laivas siūbuoti, kad ant kojų vos galima buvo pastovėti. Per Golfstremą plaukiant buvo šiltas oras; 18 d. dėlei smarkaus vėjo labai buvo audringas Atlanto vandenynas ir didelis laivo siūbavimas: šitie dvi dieni daug moterių ožius lupo ir prie stalo valgant nedalyvavo. Golfstremą perplaukus oras labai atvėso. 19 d. po pietų debesiui su smarkia vėtra užėjus ir palijus, visą laiką iki vakaro vandenynas tarytum padūkęs, baisiai aukštas vilnis varydamas, laivą baisiai daužė. Po vakarienės ilgai su pastoriumi Bechtold'u, panaite Raisner'iute ir k. ant aukščiausių lubų stovėdamas stebėjausi Atlanto pašėlimui, todėl ir naktį dėlei laivo smarkaus siūbavimo ilgai užmigt negalėjau ir užmigęs kelis sykius pabudau. 20 d. iš ryto, vetrai aptykus ir vandeniui nurimus, buvo graži saulėta diena, kurią didesnia dalimi ant lubų kedėje gulėdamas, kaip ir kitomis dienomis gražiam orui esant, praleidau; pavakare su Bechtoldu ilgai vaikščiojova, kalbėdami apie Indiją, kurią jis gerai pažino, apie Ameriką ir k. Vakare ant laivo buvo pasažieriams prirengta balius. 21 d., ramiam vandeniui esant, iš ryto pasirodė iš tolo New Yorko uosto krantas, ir 10-tą vandeniu kelionės dieną, 11 val. ryto laivas jau buvo "Norddeutscher Lloydo" halėje: pasažierius paleidus ir per muitinę perėjus, apsistojova Meyer'io viešbutyje Hoboken'e; po pietų apie 6 val. išvažiavova Hudson'o tuneliu į New Yorką "Tėvynės" redakcijon. "Susivienijimo Lietuvių Amerikoje" sekretoriaus Strimaičio lydimi, pavakarieniavę, nuvažiavom Brooklyn'an, į Jankauskus, kur susitikome su Mikolainiu, Račkausku, Čiurlioniu, Bučinskiu, kun. Varnagiriu ir k. ir apie 1 naktį sugrįžom viešbutin. Liepos 22 d. Račkausko lydimi nuvažiavome New York'an, kur įvairiose vietose, kaip ir Brooklyn'e, Bučinskio, kurs rašosi Bush, siuvimo didelėje įstaigoje visą dieną praleidome; vakare - pas kun. Varnagirį; nakvojome M. Petrausko bute prie Berry str. Sekančią dieną apsilankėme "Vienybės Lietuv." redakcijoj ir nuo 1 iki vakaro Račkausko lydimi New Yorke apsilankėme Woolworth Tower - aukščiausiuose miesto namuose, apie 45 aukštus turinčiuose - Aquarium'e ir kitur. 24 dieną, pusryčius Jankauskuose pavalgęs, "Vienybės Lietuv." redakcijoj dariau korekturas "Suvalkų gubernijos rinkimų" aprašymo, kursai buvo iš to laikraščio atskyrium brošuron atmuštas; po pietų - pas Bučinskį, su kuriuomi apvažinėjom įvairias Brooklyno vietas. 25 d. Jankausko ir Račkausko lydimi buvome pas įvairius Brooklyn'o lietuvius pinigaudami; sekančią dieną rašiau atsišaukimą į Amerikos lietuvių laikraščius apie mano su M. Yču atvažiavimo tikslą; pavakare pinigavimas pas įvairius lietuvių biznierius. 27 d. po pietų kelionė į Long Island'ą, kur buvo viešnamyje vakarienė su prakalbomis; Brooklynan sugrįžę, buvome iki 12 val. pas kun. Varnagirį. Liepos 28 d., Račkausko ir Mikolainio lydimi, su d-re Aldona Šliūpaite-Jankauskiene išvažiavome į Scranton'ą ir čion atvykę buvome d-ro J. Šliūpo sutikti: pasikalbėjimas, pažintis su p. Šliūpiene, kun. Dembskiu, Živatkausku ir k. Sekančią dieną praleidę Šliūpų šeimynoje ir jos lydimi, vakare ½ 12 išvažiavome Buffalon. Dėlei bjauraus bildėsio vagone kiaurą naktį nemiegojęs, ½ 9 val. rytą iš Buffalo išvažiavau į Niagarą, kad apžiūrėjus didžiausį pasaulio vandens krioklį: grįžę Buffalon apie 2 val. išvažiavome per St. Thomas ir Detroitą Chicagon. Detroitą apie 10 v. pravažiavus, Pullman'o miegamame vagone iki ½ 6 ramiai miegojau. Apie ½ 8 val. liepos 31 d. atvykome Chicagon ir, kun. Prano Serafino sutikti, jo automobiliumi pas jį nuvykome ir jojo klebonijoj apsistojom (Wabastr. 10806), kur visą Chicagoje buvimo laiką labai gerai vaišinami gyvenome. Po pietų Mažeikos automobiliumi buvome įvairiuose miesto parkuose, pas "Lietuvos" leidėją Alšauską, "Kataliko" redakcijoj pas Tananevičių, "Draugo" redaktorių kun. Kaupą ir pas tūlus biznierius. Rugpjūčio 1 d. kun. Serafino automobilium važinėjom pas kun. Aleks. Skripkų, Kaupą, Alšauską, kun. Ambrazaitį, Ežerskį, bankininką Eliošių, Milaševičių ir k. 2 d. Stravinskio automobilium priešpiet apsilankėm "Lietuvos" redakcijoj pas A. Šerną-Adomaitį, inž. Radziukyną, Kasputį "Aušros" draugijoj, o vakare kun. Serafino automobilium - Jacksono parke ir k. 3 d. po pietų Eliošiaus automobilium išvažiavome apsilankyti įvairiose miesto vietose, buvome Hamiltono respublikonų kliube ir k. Vakare po mano ir Yčo prakalbų Visų Šventų parapijos bažnytinėj salėj paskelbus rinkliavą Mokslo ir Dailės Draugijos naudai, iš 3 šimtų su viršum klausytojų liko vos 30 žmonių, visi kiti, prakalbų išklausę, tuojau išsivaikščiojo. Tai tau "tėvynės" meilė, apie kurią laikraščiai svajojo, kviesdami Amerikos lietuvius į tą susirinkimą. Rugpjūčio 4 d. beveik visą dieną namie dirbau: pasipažinau, tarp kitų, su prof. kun. Matulevičium iš Friburgo Šveicarijoj, vėlesnio laiko Vilniaus vyskupu; vakare su kun. Serafinu važinėjova Washington'o parke. Sekančią dieną priešpiet buvau Field'o "Muzeum of Natural history", o vakare 8-10 v. Eliošiaus "svetainės" salėje buvo mūsų paskaitos ir rinkliava: čia dalyvavo apie 600 klausytojų ir jie neišbėgiojo. Nakvojova pas kun. Skripkų. Rugpjūčio 6 d. priešpiet kollektą darėm pas tūlus biznierius; pavakarieniavę pas kun. Ežerskį Chicago miesto dalyje, Cicero vadinamoje, 8-10 val. turėjom prakalbas ir rinkliavą (apie 250 žmonių); nakvynėn grįžome automobilium į Roslandą pas kun. Serafiną. 7 d. priešpiet - rinkliava pas biznierius; pietujom pas kun. Kraučiūną; po pietų kun. Klenausko automobilium važinėjom į Higth Chicago, iš kur - į Indiana Harbor pas kun. Jakštį; iš ten Rosland'an sugrįžom, bjauriai lyjant ir žaibuojant. 8 d. išvažiavom iš ryto pas kun. Steponavičių ant 18-th, kur pietų pavalgę nuvažiavom į šv. Kazimieriaus seserų vienuolyną, kur buvome muzika ir dainomis vaišinami, apsilankėme "Draugo" redakcijoj, paskui pas Alšauską, vakarienė - pas Hertmanavičius. Rugpjūčio 9 d. - "Lietuvos" redakcijoje; su Balučiu pietų valgėva "Bismarck'o" viešbučio restauracijoj, vakarienę - pas kun. Kaz. Ambrazaitį, "Aušros Bromo" parapijos kleboną, ir 8-10 v. Mieldažio svetainėje buvo prakalbos (apie 400 klausytojų); iki ½ 2 - "Liet. Tėvynės Mylėtojų" kuopos prirengtame vakarėlyje Gaurilavičiaus salėje. Kitą dieną pas kun. Ambrazaitį pietų pavalgęs, apsilankiau pas d-rą Rutkauską, o vakare pas kun. Steponavičių pobažnytinėj salėje buvom su prakalbomis 8-10 val. (apie 500 žmonių, tik 70 dolerių rinkliavos). 11 d. po pusryčių išvažiavom į "Lietuvos" redakciją, buvom pas Tananevičių, kun. Ambrazaitį, su kuriuomi iki vakaro darėme kollektą pas biznierius; sugrįžus iš laikraštininkų komisijos (Alšauskas, Bračulis, Tananevičius, Balutis, Zymantas ir k.) buvo tvarkyta mūsų tolimesnei kelionei maršrutas. Nakvynė - pas kun. Ambrazaitį. Sekančią dieną turėjau priešpiet daug laiškų į įvairias vietas rašyti; po pietų - "Lietuvos" redakcijoj ir iki 8 v. su Balučiu, Yču, Šernu vakarieniavom "Bismarck'o" viešbučio restauracijoje. 13 d. priešpiet automobilium buvau nuvažiavęs į "Institut of Arts", kur iki 1 v. likau; po pietų - "Bismarcko hotelyje", apsilankiau dėlei laiškų "Lietuvos" redakcijoj ir pas d-rą Zymantą; vakarienė Drexlerio restauracijoj; su Balučiu, Tananevičium, Yču iki ½ 11 "etablismente sans soussi" (koncertas, kabaretas, "tango"). Rugpjūčio 14 d. priešpiet - pas kun. Petraitį South Chicagoje; po vakarienės pas kun. Kraučūną pobažnytinėje salėje - prakalbos iki ½ 11 (apie 800 žmonių); kun. Serafino automobilium grįžome namon. Sekančią dieną priešpiet Skinderio automobilium - į Alšausko banką ir Tananevičių; pietūs - "Bismarck'o hotelyje"; po pietų - kollekta pas lietuvius biznierius: vakarienė pas d-rą Zymantą; iki ½ 11 Chicagos draugijų sąjungos posėdyje. 16 d. priešpiet pas d-rą Kūlį ir k. su kollekta; popiet Serafino automobilium išvažiavom per East Chicago į Indiana Harbor pas kun. Jakštį; prieš prakalbas padarėme pas tūlus biznierius kollektą; prakalbos ½ 9-10 v. buvo Ivanovo "svetainėje" (apie 70 žmonių). Sekančią dieną priešpiet pas adv. Bračulį; po pietų su Balučiu išvažiavome Rockford'an, kur apsilankėme pas Jokubyną, kun. Taškuną; nakvynė viešbutyje "Leland". Nuo didelio karščio, kuris tuomet Chicagoje viešpatavo, nemigos ir gyvenimo sūkurio - didelis nuovargis, negalint niekados kaip reikiant pasilsėti. Kitą, 18 d. šiek tiek pasilsėję po pietų apsilankėme seserų pranciškonių ligoninėje; vakare 8-10 val. su Balučiu lietuvių susirinkime (apie 200 žm.) kalbėjova ir darėva rinkliavą (94 dol.). Rugpjūčio 19 d. Chicagon sugrįžęs, po pietų vaikščiojau po biznierius dėlei rinkliavos; 7 val. su Kl. Jurgelioniu nuvažiavau į South Chicago dėlei prakalbų, bet atvykę sužinojom, kad kun. Petraičio iš sakyklos apie prakalbas nepaskelbta, salės nepaskirta, todėl, nieko nelaimėję, namon grįžova. Tą dieną teko apsilankyti viešoje Chicagos bibliotekoje ir biržoje. 20 d. iš ryto turėjau įvairius žmones Bridzporte. Vakare - pas d-rą Zymantą, nakvynė - pas kun. Kraučūną. Sekančią dieną priešpiet kun. Steponavičiaus parapijoj darėm su Kl. Jurgelioniu kolektą; po pietų - kitose vietose iki vakaro; vakare 8-10 v. prakalbos su Kl. Jurgelioniu pobažnytinėj lietuvių salėje North Chicagoje (apie 170 žmon.). Nakvynė pas kun. Kraučūną. Rugpjūčio 22 d. su Kl. Jurgelioniu kolektavova kun. Skripkaus parapijoj; pietus valgėva pas Ant. Beržinską, kurs įstojo Mokslo Draugijon nariu labdariu ir užmokėjo 100 dol.; vakare 8-10 v. su Balučiu kalbėjova Kensington'o lietuvių susirinkime (apie 150 žmonių). 23 d. priešpiet išvažiavau "Lietuvos" redakcijon, iš kur su Kl. Jurgelioniu priešpiet, o po piet, dar prisitelkus d-rui Zymantui, kollektavau; pavakare Stepankevičiaus automobilium drauge su Balučiu ir Butkum išvažiavau į Melrose-Park'ą, kur Lapinskio salėje 8-10 val. turėjome prakalbas (apie 200 klausytojų) ir dalyvavome vietinių lietuvių prirengtoje vakarienėj; ½ 12 Stepankevičiaus automobilium iki White City pavėžintas, toliau karu (tramvajum) į Roseland'ą ½ 2 sugrįžau. Rugpjūčio 24 d. apie pietus su Kl. Jurgelioniu išvažiavova į Danvillę, iš kur stritkaru (tramvajum) į Westvillę nuvykova pas kun. Kaz. Skripkų; vakare 8-10 v. turėjova prakalbas nuo platformos po atviru dangum (apie 4500 žmonių). Sekančią dieną priešpiet ir po pietų su kun. Skripkum, Jurgelioniu ir teisėju Apanaičiu kollektavome po biznierius; vakarienė - pas Apanaitį; vakare - visą valandą po žeme gilumoje 200 pėdų anglių kasykloje. 26 d. kun. Skripkaus lydimi išvažiavom į Danvillę, iš čia elektros geležinkeliu - į Springfield'ą, kur apie 3 v. po pietų atvykova ir, kun. J. Čuberkio sutikti, pas jį apsistojova; vakare 8-10 pobažnytinėje salėje turėjova su Kl. Jurgelioniu prakalbas (apie 150 žm.). Tuo tarpu M. Yčas, kurs buvo išvažiavęs pastaruoju laiku iš Chicagos į So Omaką Nebraskos valstijoj ar kur kitur savo tėvo ieškoti ir tokiu būdu mane vieną palikęs rinkliavas daryti, dabar į Springfieldą atvyko ir prie mudviejų su Jurgelaičiu prisidėjo; sekančią dieną visi trys keliavome į St. Louis ant Missisipi upės krantų. Dėlei bjauriausių karščių šiomis dienomis nakties laiku keliaujant, dėlei bildėsio vagone beveik kiaurą naktį nemigoje praleidęs, 7 val. rytą atvykome ir pas kun. Petravičių apsistojome; vakare 8-10 v. turėjom prakalbas Jociaus salėje (apie 700 žm.); nakvynė Specht'o viešbutyje. 28 d. su kun. Auguliu, Dorrisvillės klebonu, aš ir Jurgelionis išvažiavome į Eldorado, iš kur automobilium - 8 mylias į Dorrisvillę; čia pavakare 6-½ 8 val. buvo prakalbos (apie 150 žm.), ir į Ledfordą: čia kalbėjome 8-10 val. (apie 160 žm.). Nakvoję pas kun. Augulį Dorrisvillėje, automobilium - į Harrisburg'ą, iš kur ½ 9 išvažiavom per M-t Carmel, Vincennes, Danvillę - Chicagon, kur sugrįžę vakarieniavom "Vogelgesango" restauracijoj; Roselandan pas kun. Serafiną sugrįžau apie 12 v. naktį. Rugpjūčio 30 d. visą dieną nuo tų kelionių visų namie silsėjausi ir aukotojų sąrašus tvarkiau; vakare Shermano viešbutyje (Down Towne) buvo Chicagiečių vaišės keliama mūsų išleistuvėms. 31 d. iš ryto mano giminiečio Jono Lazausko lydimi išvažiavome į Waukegan, kur ½ 4-5 val. turėjome prakalbas (apie 150 žm.); 6 v. išvažiavome į Kenoshą Wisc. ir čia 8-10 v. kalbėjome (apie 150 žm.). Yčas su Lazausku grįžo Chicagon, o aš likau nakvoti pas kun. Gadeikį. Rugsėjo 1 d. priešpiet buvau darbininkų parodoje (Labor day); po pietų kun. Gadeikio lydimas nuvažiavau į Raciną ant ežero Michigan kranto, kur pobažnytinėje salėje ½ 4-½ 5 v. kalbėjau apie to laiko Lietuvos padėtį, apie Mokslo Draugijos reikalus ir t.t. (klausytojų apie 140); po vakarienės pas kun. Slavyną pavakare išvažiavau Chicagon, kur sugrįžau iš North-Western stoties į Roslandą apie ½ 12 val. naktį. 2 d. priešpiet namie dirbau; po pietų - pas Alšauską, Balutį; su Jonu Lazausku vakarieniavova Blackston'o hotelyje, paskui "Auditorium'e" prie Michigan avenue; nakvynė - pas Lazauską. Sekančią dieną Lazausko lydimas sugrįžau į Roslandą; po pietų drauge su Yču, kun. Serafino ir Lazausko palydėti, išvažiavome iš Chicagos Michigan Central linija į Grand Rapids; čia, kun. Gervickio sutikti, jojo automobilium atvažiavom miestan ir pas kleboną sustojome; 8-10 v. buvo mūsų prakalbos, kuriose dalyvavo apie 400 žmonių. Kitą dieną po pietų kun. Gervickio automobilium važinėjom į Fair Parką, kur buvo ūkio mašinų ir gyvulių paroda, arklių lenktynės, aeroplano lakstymas ir k., paskui "Water Worke" buvom vandens filtrų ir mašinų žiūrėti; vakare - vietinio bažnytinio choro prirengtame koncertėlyje. Po pietų rugsėjo 5 d., kun. Gervickio palydėti, išvažiavome per Detroit'ą, Toledo į Clevelandą, kur ½ 5 naktį atvykome, nemigę, labai nuvargę, ir "United States hotelyje" vos gavome vietą. 6 d. po pusryčių nuvažiavom pas kun. Alaburdą, dzūką iš Lazdijų miestelio; po pietų automobilium apvažinėjom gražesnes Clevelando (Ohio) vietas; vakare - turėjom pasikalbėjimą su priėmimo komitetu (Brazaitis, Montvilas ir k.). Sekmadienį, rugsėjo 7 d. po pietų - kollekta pas miesto lietuvius ir ½ 7-10 v. - prakalbos "Acmė's" salėje (apie 600 žm.). Sekančią dieną iš ryto iš Eri geležinkelio linijos stoties 8 val. išvažiavom per Youngtown'ą Pittsburgan ir, čion apie 11 atvykę, pas kun. J. Sutkaitį apsistojom; po pietų Apanaičio automobilium apvažinėjom didelę miesto dalį ir gražiausias apygardas; buvome Carnegie muzejuje; sekančią dieną, apsilankę lietuvių "Polithania" banke, teismo rūmuose ir gražiai įtaisytame kalėjime, po pietų Obiecuno automobilium - pas kun. Vaišnorą M'kees Rocks Pa, kur po vakarienės 8-10 val. pobažnytinėj salėj buvo prakalbos (apie 350 žmon.). Rugsėjo 10 d. Miliausko lydimi apsilankėm "Dilgėlių" redakcijoj Pittsburge ir pas d-rę J. Baltrušaitienę, kuri įsirašė Mokslo Draugijon nariu labdariu; val. 6 po pietų Obiecuno automobilium nuvažiavom į artimą Homstead'o miestelį pas kun. Čepanonį, kur 8-½ 10 v. buvo prakalbos (apie 300 žm.). Sekančią dieną priešpiet - korespondenciją atlikę, pietus valgėme pas Jur. Vasiliauską, kurs taipogi Pittsburge įstojo Mokslo Draugijon nariu labdariu ir 100 d. įmokėjo; po pietų su kun. Čepanoniu antrą kartą nuvažiavom į Homstead'ą, kur aplankėme dideles Carnegie'o geležies ir plieno fabrikas; po vakarienės pas k. Čepanonį sujuom nuvažiavom į Braddock'ą, kur 8-½10 v. buvo prakalbos (apie 200 žm.); po prakalbų sugrįžome į Pittsburgą. 12 d. popiet su kun. Sutkaičiu išvažiavome į Danorą Pa, kur pas kun. Kazėną pavakarieniavę, 8-9 val. kalbėjome susirinkime (apie 150 žm.); sugrįžome Pittsburgan; 13 d. apsilankėme Wilmerding'o miestelyje, kur ½ 8-½10 turėjome prakalbas (apie 130 žm.). Rugsėjo 14 d. po pietų - Pittsburgo "Liet. mokslo draugystės" mitinge dėlei aukų rinkimo ir ½ 8-10 turėjom prakalbas Pittsburge (apie 600 žm.); sekančią dieną iš čia pavakare apsilankėme su prakalbomis (apie 200 žm.) Alleghany Pa miestelyje, iš kur, kun. Sutkaičio ir daugelio kitų lydimi iki stoties, 10 val. išvažiavome via Buffalo į Rochester'į, kur kitą dieną iš ryto apie 8 atvykome. Kun. Kasakaičio sutikti, jo automobilium klebonijon nuvažiavom; pasilsėję po nemigoje praleistos nakties, po pietų buvom Rochesterio industrijos parodoje, Kodako fotografijos aparatų dirbtuvėje ir k.; ½ 9-½1 prakalbos ir rinkliava (apie 500 žm.). 17 d. po pusryčių išvažiavome per Uticą Amsterdaman, kur kun. Žydinavičiaus geležinkelio stotyje sutikti klebonijoj apsigyvenom. Vakare turėjau kelis ligonius, kaip ir sekančią dieną turėjau daug ligonių lietuvių; aplankiau Airių ligoninę; vakare 8-11 v. - prakalbos pobažnytinėje salėje (400 žm.). 19 d. po pusryčių, klebono lydimas, aplankiau daugelį lietuvių ligonių, kurių buvo keletas ir pas mane klebonijon atėję; pavakare išvažiavome elektros tramvajum į Shenectady N. Y. (35 angl. mylios), kur 8-½10 buvo prakalbos (apie 100 žm.); nakvynės sugrįžome Amsterdaman. Rugsėjo 20 d. kun. Žydinavičiaus, Liūtiko ir k. palydėti, per Albany su New Yorko stato kapitolium išvažiavom Boston'an, kur vakare atvykom, kun. T. Žilinsko ir k. sutikti, klebonijoj apsigyvenom; vakarą jaunimo susirinkime praleidom. Sekantį sekmadienį 21 d. po pietų 2-½6 v. turėjom šv. Augustino salėje Bostone prakalbas (apie 1000 žm.) ir nuo 8-½10 v. - Bringhton'e (200 žm.). Ant rytojaus priešpiet išvažiavom su Čapliku, kun. Žilinsku ir k. automobilium miestan, apsilankėme "The Randall-Faichney Co" chirurgijos instrumentų fabrikoje, iš kur nuvažiavome pietų valgyt į Čapliko farmą (28 angl. mylios); sugrįžom Cambridge'an ir ½ 8 nuvykom su kun. Krasnickiu susirinkiman, bet dėlei kilusio tarp socialistų ir katalikų skandalo prakalbų nebuvo; apie 10 v. sugrįžom Bostonan pas kun. Žilinską. 23 d. po pietų apsilankėme miesto didelėj bibliotekoj ir parke ir, kun. Žilinsko lydimi, išvažiavome į Brockton'ą ir, pas k. Urbanavičių pavakarieniavę, ½8-½10 turėjom prakalbas (žm. apie 600); nakvynės sugrįžom Bostonan. Rugsėjo 24 d. popiet išvažiavom į Lawrence Mass. (apie 30 angl. mylių) pas kun. Jusaitį; ½8-10 v. - prakalbose, apie 500 klausytojų. Sekančią dieną važinėjome mieste Petrulio arkliais apžiūrėt fabrikų, miesto salės ir k.; po pietų - pas Ant. Ramanauską; val. 6 išvažiavau, kun. Jusaičio, Ramanausko ir kitų lydimas, į Haverhill'ių: čia ½8-½10 laikiau prakalbą ir rinkliavą (apie 200 žm.) ir sugrįžau į Lawrence. 26 d., Ramanausko ir k. lydimas, elektros tramvajum išvažiavau į Nashuą N. H., kur atvykęs pas kun. Tylą apsistojau; Žuravlio automobilium buvom nuvažiavę į Lowelį, iš kur - į Tewksbury su milžiniška Massachusets stato ligonine. Sugrįžus į Nashuą, 8-10 v. - prakalba ir rinkliava O'Donnell'io salėje (apie 150 žm.). Rugsėjo 27 d. antru kartu lankiausi Lowell'yje ir vakare turėjau prakalbą ir kollektą (apie 80 žm.). Sekančią, sekmadienio, dieną po pietų išvažiavau via Ayers į Worchester'į Mass., kur apie ½ 5 atvykau, daugybės lietuvių sutiktas stotyje, ir pas kleboną J. Jakaitį apsistojau; 8 val. Plaza teatre laikiau gana ilgą prakalbą apie Lietuvą, Mokslo ir Dailės draugijas, apie 1400 žmonių dalyvaujant. Po prakalbos padaryta man didelės ovacijos, įteikta gražus rožių bukietas. Šiomis rugsėjo 25-28 dienomis, kada aš lankiausi Havervillyje, Nashua, Lowellyj ir Worchesteryje, kad pagreitinus lietuvių kolonijų apkeliavimą, M. Yčas skyrium apvažiavo Norwood, Cambridge Mas., Lewistone ir Rumfordą Me. 29 d. priešpiet Worchesteryje apsilankiau pas tūlus biznierius; po pietų išvažiavau, Vidugirio lydimas, į Athol'į Mass., kur 8-10 su pertrauka kalbėjau (apie 200 žm.) ir nakvojau pas Markevičių. Kitą dieną iš ryto turėjau kelis ligonius; priešpiet, daugelio lietuvių palydėtas, išvažiavau via Gardner, kur turėjau visą valandą laukti traukinio į Worcesterį; čion atvažiavau apie ½ 12 ir po pietų dariau rinkliavą pas biznierius; 5 val. išvažiavau geležinkeliu į Harfordą Conn. ir, apie 7 atvykęs, pas kun. Ambotą apsistojau, M. Yčo ir daugelio lietuvių sutiktas: 8-11 v. turėjom prakalbas (300 žmon.). Pernakvojęs pas kunigą Ambotą, kitą dieną apsilankėme viešame Hartfordo muzejuje ir bibliotekoje; po pietų - Connecticuto stato puikiai įtaisytame kapitoliuje; 5 val. Skritulskio automobilium išvažiavom į New-Brituin, kur pas Skritulskį ir apsistojome; 8-9 v. vakare kalbėjome (300 žm.); susirinkimas, prakalbomis prasidėjęs, dainomis pasibaigė. Spalių 2 d. priešpiet mieste automobilium važinėjom pas biznierius, d-rą Andziulaitį ir k. su kollekta, apsilankėme taipogi Skritulskio farmoje už miesto; po pietų išvažiavom Skritulskio ir Faltinavičiaus lydimi į Waterbury Conn., kur 6 v. atvykome, Povilaikos ir k. sutikti, pas kun. Saurusaitį; aš kalbėjau vakare 8-9, Yčas iki ½ 11 val. (483 žm.). Ant rytojaus beveik visą dieną rinkliavą darėme pas biznierius, o vakare kitame susirinkime 8 ½ -9 ½ v. vėl kalbėjau (apie 500 žm.). Spalių 4 d. dar vis priešpiet vaikščiojom su kollekta; po pietų su Povilaika buvome nuvykę į Union City, kur, padarius kollektą mieste, ½ 8-10 v. buvo prakalbos (150 žm.); sugrįžus į Waterbury, iki ½ 2 naktį buvau keliamame mums bankiete. Sekančią dieną daugelio lietuvių lydimas išvažiavau iš Waterbury per Bridgeportą New Yorkan, kur, "Tėvynės" redakcijoj apsilankęs, 2 val. su redaktorium Račkausku išvažiavau į Philadelphią, kur 4 val. atvykę, pas kun. Kaulakį apsistojome ir pavakare 5-½ 8 turėjom prakalbas (apie 406 žm.). 6 d. priešpiet, R. Karužos ir Leonavičiaus lydimas, automobilium išvažiavau miestan ir apžiūrėjau Pennsylvanijos universitą, muzejų, biržą ir k. Pietų "Bellevue hotelyje" pavalgęs, su kun. A. Miluku buvova "The Press" redakcijoj, kuri kitą dieną paskelbė platų straipsnį apie mane ir pasikalbėjimą su mano paveikslu. Paskiau apsilankiau pas k. Miluką "Žvaigždės" redakcijoj, Karužuose; 8 val. ant Richmondo prieš lietuvių kliubą trukšmingai su muzika, feierverkais, šūkavimais mūsų garbei priimti, iki ½ 11 kalbėjom salėje su 500 klausytojų ir iki 1 - vaišėse. Spalių 7 d. po pietų drauge su Yču išvažiavome į Baltimorę, kur atvykome kelių lietuvių laukiami ir pas Grebliauską apsistojom; vakare 8 val. lietuvių "svetainėje" turėjom prakalbas su 400 klausytojų. 8 d. iš ryto su Yču ir Grebliausku išvažiavom į Washingtoną, kur apsilankėm kapitoliuje - parlamente ir senato rūmuose, kongresso bibliotekoje ir k.; Baltimorėn sugrįžę, pavakare persikėlėm pas kun. Lietuvninką, kur pobažnytėje salėj kalbėjom su pertraukomis nuo 8 ¼ iki 12 (400 žm.). 9 d. išvažiavom į Philadelphią, iš kur per Pittstoną ½ 6 po pietų atvykome į Shenandoah Pa, apsistojau aš pas kun. S. Pautienių, mano netolimą giminietį; čia tą dieną buvo lietuvių laikraštininkų susirinkimas. Sekančią dieną iš ryto - kollektos pas vietos biznierius; prieš pat 12 automobilium su Tananevičium, Račkausku, Yču išvažiavom per kalnus į New Philadelphią (17 mylių), kur pas kun. Matulaitį pietų pavalgę, sugrįžom atgal; vakare 810 prakalbos pobažnytinėj salėj su suplėkusiu oru, nuo kurio aš slogą (rhinitis et laryngitis) įgijau (300 žm.). Spalių 11 d. priešpiet kollektavau mieste po biznierius; 4 val. popiet Pautieniaus, V. Šlekio ir k. lydimi geležinkeliu išvažiavom į Mahanoy City, iš kur elektros tramvajum (karu) per Wilkes-Barre - į Scranton'ą. 12 d. prieš pietus - pas d-rą Šliūpą, popiet pas kun. Kurą nuo 2-5 ½ - prakalbos (apie 450 žm.); val. 6 elektros karu iškeliavom į Pittstoną, kur 8-½ 11 turėjom prakalbas (apie 500 žm.) ir buvome mūsų garbei prirengtame koncerte; nakvynė - pas kun. J. Kasakaitį. Ant rytojaus su J. Kazakevičium darėva kollektą mieste; po pietų automobilium, Kazakevičiaus ir Kasakaičio lydimas, išvažiavau į Wilkes-Barre Pa, kur pas kun. Šupšinską pasilsėjus, kun. Gugio ir Kazakevičiaus lydimi, išvažiavom į Plymouth'ą Pa; čia vakare 8-10 prakalbas turėjom (250 žm.) ir buvom koncerte. Dėlei bjaurios slogos ir užkimimo kalbėjau tik 15 minučių. Nakvynė - pas kun. Gugį. Kitą dieną aplankiau vėlionio kun. Al. Burbos kapą; po pietų su kun. Struckum automobilium išvažiavau į Wanamie Pa; pakeliui Wilkes-Barre apžiūrėjau puikius teismo rūmus ir k.; iš čia per Nanticok'ą - į Wanamie, kur 8-½ 10 buvo mūsų prakalbos (apie 150 žm.); nakvojom pas k. Struckų. 15 d. priešpiet - vaikštynė girioje; popiet Struckaus automobilium leidausi į Wilkes-Barre, kur Yčą pas k. Šupšinską palikęs, važiavau su Struckum New Yorko plentu per kalnus iki tūlo ežero (apie 30 angl. mylių) pasivažinėtų; sugrįžęs per Wilkes-Barre nuvykau į Kingston'ą pas kun. Kudirką; vakare, muzikos sutiktas, 810 v. kalbėjau ir dariau rinkliavą (apie 1000 žm.); po prakalbų buvo koncertas, įteikta bukietas ir t.t. Sekančią dieną priešpiet Černiausko lydimas kollektavau mieste, o po pietų, kun. Kudirkos palydėtas, išvažiavau į Pittstoną, kur pas k. Kasakaitį pavakarieniavęs išvažiavau vakare į Scranton'ą ir čia pas d-rą Šliūpą nakvojau. Sekančią dieną Šliūpų šeimynos lydimi su Yču išvažiavome į New Yorką, iš kur su Račkausku vakare nuvažiavome į Elisabeth Portą pas d-rą Bacevičių; po prakalbų (apie 500 žm.) - nakvynė pas vietinį kleboną Žindžių. Spalių 18 d. Bacevičiaus automobilium važinėjom plentu net iki Spriengfield'o; po pietų išvažiavom į New Yorką, kur "Tėvynės" redakcijoj sutvarkę savo daiktus, pavakare pervažiavom į Brooklyn'ą pas kun. Varnagirį; čia tą vakarą buvome teatre ("Kornevilio varpai"). Kitą dieną val. 3 po pietų automobilium išvažiavom į New Yorką pas kun. Šeštoką; čia tarp 4-6 val. pobažnytinėj salėj buvo prakalbos su kollekta (apie 260 žm.). Sugrįžę Brooklyn'an vakare dalyvavom S. Daukanto draugijos surengtame pasilinksminime. Spalių 20 d. apsilankėme Newark'e N. Y., kur lietuvių svetainėje 8-10 v. turėjome prakalbas (apie 500 žm.) ir nakvojome pas kun. Jakštį. Iš ryto kitą dieną daryta kollekta mieste su Ambroževičium ir k., kaipo palydovais; po pietų grįžom New York'an ir, Račkausko sutikti, pavakarieniavę Childers'o restauracijoj, apsilankėme kinematografe, o vakare pas d-rę Ald. Šliūpaitę-Jankauskienę. 22 d. su d-re Ald. Jankauskiene buvova "Metropolitan museum of Arts", "Centralparke" su iš Aigypto atgabenta ir čia pastatyta Kleopatros aukšta akmens adata, "Natural-museum'e"; pavakare su Liutkausku išvažiavova į Passaic'ą N. Y., kur 40 klausytojų laikėva 8-10 prakalbas ir labai menką rinkliavą laimėjova. 23 d. apie 10 v. rytą su d-re Jankauskiene nuvykova į NewYorko "Zoologijos sodą", kur buvova net iki 4 v. po pietų; pavakare su Račkausku automobilium nuvažiavova į Maspeth N. Y., kur vakare kokiems 50 žmonių kalbėjova su menka rinkliava; nakvynė - pas vietinį kleboną M. Petkų. Ant rytojaus kollektavome iš ryto miestelyje; apie 11 sugrįžau tramvajum Brooklynan; po pietų su kun. Varnagiriu - pas prof. kun. Matulevičių, o su inž. Vinikaičiu, Yču ir k. apsilankėme New Yorke Edisono kompanijos elektros milžiniškoje įstaigoje ir jos laboratoriose. Spalių 25 d. priešpiet - "Vienybės Liet." redakcijoj ir nuo 2-6 v. - New Yorko milžiniškame hippodrome; vakare 8½-2 v. - mūsų garbei surengtose išleistuvių vaišėse "Knapp-Mansion'e" (554 Bedford ave): čia buvo daug kalbų ir įvairių pagyrų sakyta; man prisegta prie švarko, kaipo "Susivienijimo Lietuvių Amerikoje" garbės nario, ženklas. Spalių 26 d. - sekmadienį - mus kinematografavo; vakare Brooklyne nuo 7-12 turėjom prakalbas prieš tūkstantinę žmonių minią ir rinkliava davė apie 290 dol.; kitą dieną su Račkausku, Yču iškeliavome į Pottsvillę, iš kur su pirmuoju nuvažiavova tramvajum į New Philadelphią ir čia vakare pobažnytinėj salėj kalbėjova (200 žmonių, kurių daug girtų); nakvynė - pas kun. Matulaitį. 28 priešpiet vaikštynės po apleistas neaptvertas vietinių lietuvių kapines ir girioje; gauta telegrama apie laikraščio "Draugo" redaktoriaus kun. A. Kaupo mirtį, buvusio mūsų kelionės Amerikoj ir josios tikslo vieno didžiausių rėmėjų. Po pietų kun. Matulaičio automobilium drauge su Račkausku nuvažiavova į Tomaquą, kur 8-½ 10 laikėva prakalbas kokiam šimtui žmonių su labai menku pelnu. Sekančią dieną turėjova prakalbas Coal Dale (apie 100 žm.) ir Minersville (apie 200 žm.); nakvynė - pas kun. Dumčių. 30 d. priešpiet su Račkausku turėjova daug darbo, pakol peržiūrėjova užrašus ir sąskaitas surinktų sumų, po pietų Sausininkų Lukoševičiaus automobilium - į Mahanoy City paskutinės prakalbos 8-10 v. vakare (apie 200 žm.); pas kun. d-rą Augustaitį ilgai vakare pabuvę - iki val. 2 naktyje, su Račkausku ½ 3 išvažiavova New Yorkan, o M. Yčas, kursai buvo Pottsvillėje likęs, 29 ir 30 d. vienas Mount Carmel'yje ir Freeland'e apsilankė, kalbėjo ir rinkliavą darė. Mudu su Račkausku iš Mahanoy City sugrįžova New Yorkan 10 val. priešpiet visiškai nemiegoję ir buvova "Tėvynės" redakcijoj iki 12 val., kuomet mus prieš redakcijos namus nufotografavo; pietų buvome restauracijoj susirinkę: aš, kun. Varnagiris, Račkauskas, Yčas, Bučinskas, Tilžės Vanagaitis ir Daunora; po pietų banke pinigams čekius paėmę, pradėjom kelionėn rengtis; vakarienė buvo sympatingoje Bučinskių šeimynoje.

r_back.jpg - 619 BytesAnkstesnysis skyrius / Previous Pager_top.jpg - 617 BytesTurinys / Contents r_top.jpg - 617 BytesSekantis skyrius / Next Page