LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
apie autoriu
turinys
PDFfailas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes

Jonas Basanavičius

 • Oškabaliun dainos, surinktos ir išduotos per Jonan Basavitius. - Tilžė: O.Mauderodės sp., 1884. - 48p.
 • Isz priežasties atsiradimo Lietuvoje raszyto akmens / parasze Jonas Basanavyčius. - Tilžė: J.Mikšo sp., 1885. - 16p.
 • Žiponas bei Žipone ir auksingumas bei sidabringumas lietuviškun dainun / parasze Jonas Basanavitius. - Tilžė: O.Mauderodės sp., 1885. - 30p.
 • Žirgas ir vaikas / vistariškai-arkeologiškas ištyrinėjimas Jono Basanavitiaus. - Tilžė: "Birutė", 1885. - 32p.
 • Apie senovės Lietuvos pylis / parasze J.Basanaviczius. - Tilžė: M.Jankaus sp., 1891. - 55p.
 • Materiali za sanitarnata etnografija na Bulgarija Lomskijat okrug (1880-1889) / ot dr. J.Basanovič. - Sofija, 1891.
 • Etnologiškos smulkmenos / parašė Dr. J.Basanavitius. - Tilžė: O.Mauderodės sp., 1893. - 32p.
 • Dr. St.Christov i istorijata na chiliada russki rubli. - Varna, 1896.
 • Lietuviszkai Trakiszkos studijos [Kn.]1 / Parasze d-r. J.Basanaviczius. - Shenandoh, Pa, 1898. - 123[6]p.
 • Lietuviszkos pasakos / surinko d-ras Basanavičius. - [D.]1-[D.]2. - Shenandoah, Pa, 1898 - 1902.
  [D.]1: Medega lietuviszkai mytologijai. - 1898. - 192p.
  [D.]2. - 1902. - 262p.
 • Medega musu tautiszkai vaistininkystai / parupino dr. J.Basanaviczius. - Shenandoah, Pa, 1898. - 38p.
 • Prie historijos musun rašybos / parašė Dr. J.Basanavitius. - Tilžė: O.Mauderodės sp., 1899.
 • Ožkabalių dainos / surinko D-ras J.Basanavičius. - [D.]1-[D.]2. - Shenandoah, Pa, 1902.
  [D.]1. - 192p.
  [D.]2. - 198p.
 • Iš gyvenimo vėlių bei velnių / surinko Dr. J.Basanavičius. - Chicago Ill., 1903. - 386p.
 • Lenkai Lietuvoje. - Chicago Ill., 1903. - 41p.
 • Lietuviškos pasakos yvairios / surinko Dr. J.Basanavičius. - D.1-4. - Chicago Ill., 1903 - 1905.
  D.1. - 1903. - 280p.
  D.2. - 1904. - 355p.
  D.3. - 1904. - 336p.
  D.4. - 1905 [virš.: 1912]. - 299p.
 • Priedelis prie lietuviško klausimo. - Chicago Ill., 1905. - 38p. - Preš antr. aut.: J.Sapalius.
 • Dr. Vincas Pietaris: Iš mano atsiminimų / spaudai prirengė Dr. J.Basanavičius. - Chicago Ill., 1905. - 301p.
 • Apie lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose. - Kaunas, 1906. - 75p.
 • Baudžiava Lietuvoje: Bartininkų kraštas. - Vilnius, 1907. - 50p.
 • Kaip lietuvių senovėje vandenimis keliauta. - Vilnius, 1908. - 14p.
 • Iš Seinų vyskupystės istorijos. - Vilnius, 1909. - 41p.
 • Lietuvos lenkintojų kompanija. - Kaunas, 1907. - 8p.
 • Iš kun. Antano Strazdo gyvenimo ir raštų / spaudon prirengė J. Basanavičius. - Vilnius, 1911. - 38p.
 • Iš krikščionijos santykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra. - Vilnius: M.Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas, 1912. - 100p.
 • Lietuvių kryžiai archaiologijos šviesoje. - Vilnius, 1912.
 • Šv. Jono bažnyčia ir lietuvių kalba Vilniuje. - Vilnius, 1913. - 23p.
 • Pečati korolia Mindovga i Vel. Kniazia Keistuta. - Vilno, 1913. - 8p.
 • Kak Litovcy v drevnosti perepravlialis po vodam. - Vilno, 1914. - 16p.
 • Gamta lietuvių dainose ir pasakose: Folkloro studija. - 1915.
 • Apie Lietuvos kultūrą praistorijos laikais. - 1916.
 • Levas lietuvių pasakose ir dainose: Folkloro studija. - Vilnius, 1919. - 235p.
 • Iš lietuvių gyvenimo 1915-1917 po vokiečių jungu. - Vilnius: M.Šlapelienė, 1919. - 20p.
 • Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon: Etnologijos tyrinėjimas. - D.1. - Vilnius, 1921. - 168p.
 • Trakų ir lietuvių mytologijos smulkmenos. - Vilnius, 1921. - 47p.
 • Iš Palangos istorijos. - Vilnius, 1922. - 52p.
 • Seniausias lietuvių kalbos paminklas. - Vilnius, 1923. - 15p.
 • Lietuvių draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti centralis komitetas Vilniuje ir jojo veikimas labdarystės srityje 1923m. - Vilnius, 1924. - 15p.
 • Spaudos 1864 metų uždraudimas, jojo pasekmės ir reikšmė. - Vilnius, 1924. - 24p.
 • Dėliai Daidaliaus ir jojo labyrinto. - Vilnius, 1925. - 21p.
 • Vilnius lietuvių dainose. - Vilnius, 1925. - 76p.
 • Iš Didžiojo Vilniaus Seimo istorijos. - Vilnius, 1925. - 23p.
 • Apie senovės Prūsų raštą ir Videvuto vėliavą. - Vilnius, 1926. - 20p.
 • Dėliai vasario 16d. 1918m. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. - Vilnius, 1926. - 19p.
 • Iš senovės lietuvių mytologijos. - Vilnius, 1926. - 24p.
 • Lietuvių raudos iš visur surinktos. - Vilnius, 1926. - 89p.
 • D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija. - Vilnius: Lietuvių mokslo d-ja, 1936. - 195p.
 • Lietuviškos pasakos įvairios. - D.1-2. - Kaunas, 1938.
 • Rinktinės pasakos. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1948. - 316p.
 • Lietuviškos pasakos. - Vilnius: Vaga, 1969. - 323p.
 • Rinktiniai raštai. - Vilnius: Vaga, 1970. - 1037p. - (Lituanistinė biblioteka).
 • Lietuviškos pasakos įvairios: [4 kn.]. - Vilnius: Vaga, 1993 - 1998. - (Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka).
 • Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 1851-1922m. - Vilnius: Baltos lankos, 1997. - 335p. - (Skaitinių serija, 19).
 • Ožkabalių dainos: [2kn.]. - Vilnius: Liet. lit. ir tautosakos inst., 1998.