Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
To the contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
REFERENCES

  • Auszra: laikrasztis iszleidžiamas Lietuvos mylėtojų. - Tilžė, 1883 - 1886. - Leid. vieta: Ragainė (1883, Nr1-5); Tilžė (nuo 1883, Nr6).
  • Auszra: faksimilinis leidinys // Lietuvių tautos praeitis = Lithuanian historical review: Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis leidinys. - Chicago, Ill.: Lietuvių istorijos d-ja, 1983, T.VI-VII.