r_back.jpg - 619 BytesAnkstesnysis skyrius / Previous Pager_top.jpg - 617 BytesTurinys / Contents r_top.jpg - 617 BytesSekantis skyrius / Next Page
Antanas Strazdas GIESMĖS SVIETIŠKOS IR ŠVENTOS

Gieśmie priesz Misziu.

Pulkim unt kialu wisi krikszczionies
Trokszdami deł saw Jezaus Małonies. 
   Su aszaramis, pulkim su wieru, 
   Priesz tu straszniausiu Jezaus afieru. 
Praszaw Tau Jezau su karsztu szirdziu, 
Małaniey tawa man pati girdziu, 
   Pridok man łosku sawi garbintie, 
   Jdant gałeczie su taw giwentie. 
Pabłagasłowik Jezau Saldziausis, 
Małdamis musu Tiewie Aukszcziausis, 
   Pabłagasłowik musu namielams, 
   Dok urodzaiu gausiu łaukielams. 
Dog zgadu, meyły, dok ir pakaiu, 
A dusziams cziszcziaus dungiszku Raiu, 
   Giwiem sweykatu, dpk cziesu gieru, 
   Par tu Szwiencziausiu miszias afieru. 
Połam pa kaiam miłaszirdingas, 
Jezau saldziausis, Jezau garbingas, 
   Łaykik mums wisus apiekay sawa, 
   Turiek wisadas po sparnu tawa.

r_back.jpg - 619 BytesAnkstesnysis skyrius / Previous Pager_top.jpg - 617 BytesTurinys / Contents r_top.jpg - 617 BytesSekantis skyrius / Next Page