Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Antanas Strazdas

BOOKS

 • Spasabas giedoima nobaznay Miszias Szwętas su iszpazinimu galibes Diewo ir su prideimu nekuriu giesmiu. - Wilniuy: sp. Akademios, 1790. - 36p.
 • Giesmes apey kieturolika stacyu, mukas Jezusa Pona prie nauios Kalwaryos, baznicioi kunigu dominikonu Skapiszkios. - Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionieriu, 1810. - 10p.
 • Giesmies Swietiszkas ir Szwintas sudietas par Kuniga Untana Drazdawska. - Wilniuy: Drukarnioy Kunigu Missionieriu, 1814. - 18p.
 • Kiales Krizaus pona musu Jezusa Chrystusa arba Kalwarya Stacyu kieturiolikas …- Wilniuy: Drukarniey Kunigu Bazylionu, 1819. - 124p.
 • Giesmes Svietiszkas ir Szventas Antana Drazdauske / [paruošė] J.Miglovara. - Tilžė: O.Mauderodės sp., 1884. - 16p.
 • Giesmies Swietiszkas ir Szwintas sudietas par Kuniga Untana Drazdawska : perspausdinimas.- Shenandoah, Pa.: V.J.Stagaro sp. 1902. - 24p.
 • Iš kun. Antano Strazdo gyvenimo ir raštų / spaudon prirengė J.Basanavičius. - Vilnius, 1911. - 38p.
 • Strazdelio Dainos: jubiliejinis leidinys/ [paruošė L.Gira]. - Vilnius: Žinynas, 1914. - 47p.
 • A.Strazdo (Strazdelio) Raštai / surinko ir spaudai prirengė J.Gabrys. - Chicago, Ill.: Spauda Lietuva Publishing Co., 1914. - 77p.
 • Pasaulinės ir dvasinės giesmės / [sp. paruošė J.Petrulis, K.Korsakas-Radžvilas]. - Kaunas: Spaudos fondas, 1938. - 247p. - (Lietuvių klasikai).
 • Parinktieji raštai mokykloms / [sp. paruošė J.Petrulis, K.Korsakas-Radžvilas]. - Kaunas: Spaudos fondas, 1938. - 192p.
 • Dainos. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951. - 24p. - (Mokinio b-ka).
 • Raštai. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1952. - 176p.
 • Raštai. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957. - 146p.
 • Poezija. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963. - 105p.
 • Giesmė apie siratas / paruošė V.Vanagas. - Vilnius: Vaga, 1974. - 102p. - (Versmės, poezijos b-ka).
 • Giesmės svietiškos ir šventos: faks. leid / sudarė J.Tumelis. - Vilnius: Vaga, 1991. - 63[1]p.: faks.