Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Simonas Stanevičius

BOOKS

  • Szeszes pasakas Symona Stanewiczes žemaycze yr antras szeszes Kryžža Donalayczia lituwynynka prusa.- [Vilnius : B. Neumano sp.], 1829.
  • Daynas Žemaycziu surynktas yr yszdutas par Symona Stanewicze Mokslynynka Lyteraturas yr Gražiuju Prytirymu. - [Vilnius : B. Neumano sp.], 1829.
  • Pažimes žemaytyszkas gaydas prydietynas pry Daynu Žemaycziu surynktu yr yszdutu Symona Stanewicze Mokslynynka Lyteraturas yr Gražiuju Prytirymu Wylniuje, Spaustuwiej' B. Neumana, metuse 1829. - [Ryga], 1833.
  • Pasakėčios / paruošė J.Lebedys. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1948.
  • Dainos Žemaičių: [fotogr. leidimas] / tekstus paruošė J.Lebedys. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954.
  • Pasakėčios. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959.
  • Raštai. - Vilnius : Vaga, 1967. - 656 p.