Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
To the contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Silvestras Valiūnas

BIRUTĖ
Birutė's Song

  • Biruta // Kolumb. - Warszawa, 1828, [T.]I, p.200-202.
  • Biruta // L.A.Jucevičius Rysy Žmudzi. - Warszawa, 1840.
  • Biruta // Ivinskis L. Kalendorius arba Metskajtlius ukiszkasis… 1852 metu… - Vilnius, 1851.
  • Biruta // A.Janulaitis Kiprijonas Juozas Zabitis-Nezabitauskas. - Kaunas, 1931, p.120-121.
  • [Birutė] // Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija / Red. K.Korsakas, J.Lebedys. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957, p. 290 - 293.
  • Ant marių krašto: [poezija]. - Vilnius: Vaga, 1976. - 240 p. - (Poezijos biblioteka: Versmės).